Αρχιτεκτονικές Μελέτες

arxitektonikes-meletesΤο τεχνικό μας γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά τον τομέα των κτιριακών έργων και μπορεί να υποστηρίξει επενδυτές από τα πρώτα βήματα αναζήτησης της κατάλληλης γης για την επιθυμητή επένδυση, έως τον σχεδιασμό, την υλοποίηση της ιδέας καθώς και την αδειοδότηση και λειτουργία του έργου σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς της ελληνικής αγοράς καθώς και της πολεοδομικής και κτιριακής νομοθεσίας.

Όσον αφορά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλες τις εφαρμογές αυτού, δηλαδή: καθορισμός των λειτουργιών του κτιρίου, σύνταξη του κτιριολογικού προγράμματος, προκαταρκτικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και εναλλακτικές λύσεις, οριστική αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης, επίβλεψη κατασκευής. Βασική αρχή της εταιρείας μας κατά τον σχεδιασμό ενός αρχιτεκτονικού έργου είναι η ανάλυση των αναγκών των χρηστών του και η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής λειτουργικότητας που εξυπηρετεί αυτές τις ανάγκες. Επιδιώκεται η πλήρης ένταξή του στο φυσικό ή σε τυχόν ευαίσθητο ανθρωπογενές περιβάλλον (πχ. ύπαρξη διατηρητέων), καθώς και ο σεβασμός και η ευαισθησία ως προς τους τελικούς χρήστες του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις δυνατότητες προσπέλασης και άνεσης σε άτομα μειωμένης κινητικότητας. Κάθε κτίριο σχεδιάζεται σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης και της ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογιών, πάντα σε συνάρτηση με την οικονομία της κατασκευής χωρίς υποβάθμιση της τελικής ποιότητας!

Στον τομέα των Αρχιτεκτονικών μελετών (κατηγορία 06) και των Ειδικών Αρχιτεκτονικών μελετών (κατηγορία 07) η εταιρεία μας εκπονεί μελέτες κτιρίων & συγκροτημάτων, μελέτες ειδικών κτιρίων, μελέτες παρεμβάσεων - συντηρήσεων ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων, μελέτες αναπλάσεων – αναβαθμίσεων προστατευόμενων και διατηρητέων συνόλων και ιστορικών οικισμών, μελέτες περιβαλλοντικού σχεδιασμού αστικού και φυσικού τοπίου, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, μελέτες σχεδιασμού αστικών πάρκων. Επίσης η εταιρεία μας συμμετέχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το αρχιτεκτονικό τμήμα της εταιρείας μας διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό το οποίο γνωρίζει καλά την κτιριοδομική Νομοθεσία και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Ο συντονιστής του τμήματος και οι υπεύθυνοι έργων φροντίζουν ώστε να παρακολουθούν και να τηρούν με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα της κάθε μελέτης. Τέλος, στο τμήμα υπάρχει συνεχής εκπαίδευση τόσο σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των μελετών, όσο και στη χρήση σχεδιαστικών και άλλων προγραμμάτων για την άρτια εκπόνηση των μελετών.

Comments are closed.