Ενεργειακές Μελέτες

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

airleakage1 Η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και πρώτη προτεραιότητα κάθε σύγχρονης ενεργειακής πολιτικής. Δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 40% της απαιτούμενης ενέργειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ για τον έλεγχο και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η συγκεκριμένη Οδηγία προβλέπει την ενεργειακή μελέτη ή επιθεώρηση των κτιρίων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τους από ανεξάρτητους διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, με απώτερο σκοπό την απόδοση ενεργειακής ταυτότητας στο κτίριο. Με το νόμο 3661/08 που εξέδωσε το Ελληνικό Κράτος γίνεται προσπάθεια συμμόρφωσης με τις διατάξεις τις Ε.Ε. και τον Κανονισμό Ενεργειακές Αποδοτικότητας Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Ενεργειακή μελέτη, είναι η μελέτη που συντάσσεται κατά το αρχικό στάδιο σύνταξης των μελετών του κτιρίου, παράλληλα και σε σύνδεση με την αρχιτεκτονική και την ηλεκτρομηχανολογική. Αποβλέπει στην εξασφάλιση μειωμένων αναγκών του κτιρίου σε φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης, θέρμανση και ψύξη μέσα από την εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού και τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και χρήσης των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η ενεργειακή μελέτη (ή μελέτη θερμικής απόδοσης του κτιρίου) απεικονίζει την θεωρητική ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου. Σκοπός της μελέτης είναι η διασφάλιση της ένταξης του νέου κτιρίου τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β. Απώτερος επιθυμητός στόχος (σύμφωνα με τη νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) η επίτευξη πλήρους ενεργειακής αυτονομίας κάθε νέου κτιρίου και η εξασφάλιση των ενεργειακών αναγκών του από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Comments are closed.