Ταυτότητα κτιρίου

Ταυτότητα κτιρίου, απαιτήσεις – δικαιολογητικά – στοιχεία

Σύμφωνα με τον νέο νόμο αυθαιρέτων, είναι υποχρεωτική για όλα τα κτίρια η τήρηση αρχείου με ονομασία ταυτότητα κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

Την οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης του κτιρίου (επί του οποίου πιθανόν να υπάρχει και νομιμοποίηση αυθαιρέτων, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή ΥΔΟΜ (υπηρεσία δόμησης),

Τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,καθώς και τα σχέδια που αφορούν την τακτοποίηση αυθαιρέτων (σημαντικό στοιχείο για πληρότητα σε ταυτότητα κτιρίου)

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

Τα σχέδια κατόψεων του κτιρίου, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο όπως κατασκευάσθηκε τελικώς, καθώς και την τυχόν αναγκαία ενημέρωση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας κατά τις κείμενες διατάξεις όπως επίσης και τις κατόψεις όπου απεικονίζονται αλλαγές λόγω νομιμοποίηση αυθαιρέτων.

Το έντυπο ελέγχου - κατά τα πρότυπα των ελεγκτών δόμησης – για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού,

Το έντυπο ελέγχου για τη στατική μελέτη του κτιρίου συνοδευόμενο πιθανόν από μελέτη στατικής ενίσχυσης ή επάρκειας σε περίπτωση που έχουμε ειδικό κτίριο (κατά τα πρότυπα που ορίζονται στον Ν.4014/2011 σε τακτοποίηση αυθαιρέτων),

Το έντυπο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου το οποίο αποτελεί και το δυσκολότερο σκέλος για ταυτότητα κτιρίου καθώς οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες είναι αφανής και δύσκολα ελέγχονται σε υφιστάμενα κτίρια,

Το βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του,

Τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου,

Πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.

Στις περιπτώσεις νέων κτιρίων, η δημιουργία για την ταυτότητα Κτιρίου αρχίζει με την ολοκλήρωση των εργασιών τοιχοποιίας για τα στοιχεία 1, 2, 5, 6 και 7 που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο και συμπληρώνεται με τα υπόλοιπα στοιχεία σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία θεώρησης της οικοδομικής άδειας για τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Σε περιπτώσεις όπου η ταυτότητα κτιρίου πρέπει να εκδοθεί ως ορίζει ο νέος νόμος αυθαιρέτων, τότε πρέπει να γίνει εκ’των υστέρων έρευνα από τον μηχανικό για αποτίμηση της κατάστασης.

Το σχετικό βίντεο ανά κατηγορία μελέτης και εγκατάστασης αποστέλλεται από τον αρμόδιο μηχανικό στην οικεία πολεοδομική υπηρεσία και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του μαζί με το σχετικό έντυπο ελέγχου.