Τοπογραφικές Εργασίες

kor-trip_topo1Αναλαμβάνουμε την έκδοση τοπογραφικών διαγραμμάτων για κάθε γεωγραφική περιοχή, καθώς επίσης και την αποτύπωση οικοδομημάτων σύμφωνα με την επικείμενη νομοθεσία και τον εκάστοτε πολεοδομικό κανονισμό.

Επειδή στη χώρα μας δεν έχει συνταχθεί Εθνικό κτηματολόγιο για όλες τις περιοχές, το τοπογραφικό διάγραμμα που συντάσσει ο ιδιώτης μηχανικός αποτελεί το επίσημο έγγραφο οριοθέτησης της ακίνητης περιουσίας σας.

Βάσει αυτού συντάσσονται συμβολαιογραφικά έγγραφα, εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις, κυρώνονται διοικητικές πράξεις. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος απαιτεί μεγάλη συνέπεια και ακρίβεια, τόσο κατά την διάρκεια των μετρήσεων, όσο και κατά την ανάλυσή τους.

Το γραφείο μας χρησιμοποιώντας τα πλέον εξελιγμένα (τεχνολογικά) μηχανήματα μέτρησης και διαθέτοντας συνεργάτες με πολυετή πείρα στις τοπογραφικές εργασίες αναλαμβάνει:

 • Την έκδοση Τοπογραφικών διαγραμμάτων οικοπέδων και αγροτεμαχίων, με απεικόνιση των υπαρχόντων κατασκευών.
 • Τη Μελέτη αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων και αγροτεμαχίων.
 • Την οριοθέτηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων.
 • Την ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87).
 • Τη χάραξη ρυμοτομικών-οικοδομικών γραμμών.
 • Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτήτες.
 • Αποτύπωση εκτάσεων.
 • Χαράξεις ισοϋψών σε κτήματα.
 • Οριοθέτηση κτημάτων: Από διανομές Υπουργείου Γεωργίας,  Από γεωδαιτικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ‘87, Από χάρτες Γ.Υ.Σ.
 • Διορθώσεις πράξεων εφαρμογής.
 • Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας.
 • Καθορισμός λατομικών χώρων.
 • Χαράξεις οικοδομικών γραμμών.
 • Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων και διανομές αυτών.
 • Τοπογραφικά διαγράμματα σε περιοχές που έχουν ενταχθεί ή που θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο.